Send to a Friend 
Add to favorites 
Set as Home Page 
User Login 
HomeHistoryInformation Yellow Pages Photo Gallery CGNR Links Contact Us   
    February 23, 2024
Introduction
History
Information
Personalities
Photo Gallery

Hospitals
Hotels
Significant Places
Train Timings
News & Events
Popular Links

Yellow Pages
Real Estate
Automotive
Matrimonial

Guest Book
Contact Us
Advertise with US

Malayalam Fonts
Ente Keralam
Ente Bharatham
 
Click on the link below to get more information
Introduction | History | Information | Culture | Education | Agriculture and Irrigation | Animal Welfare and Fisheries | Industries | Transport | Energy | Forest | Housing | Social Welfare | Health | Water | Scheduled Castes & S. Tribes  | Women | Co-operation
 
Døt„ù
( Energy )

( It is in Malayalam language, if you have difficulty in reading please click here to download font )

 

Yêkò¼ïv LêtpïJ CŠEŒïEú hñKáhêiñù lïsJêXú Dd÷iêLï¼ñªYú. LPG Dd÷iêLù ltŠïOþñljñªñ. 80% lðTñJqïkñù LPG JXJúnu Dûú. dñJiïkëêŒ ATñdçñJqñù Dd÷iêLïOþñljñªñ. Oñjñ¼ù Oïk lðTñJqïv OêXJŒïv Eïªñù Láêoú DvdçêbïdçïOþú LápêlmáŒïEú Dd÷iêLïOþñljñªñ.

öölaáñYï jùLŒú ÷lêw÷ˆQú &êhù djïpjï÷¼ûïiïjï¼ñªñ. öOŸªòjïv Hjñ CkâTï¼v ofú ÷oúšnu Dûú. hêªêsïkñù Höj¯ù Bjùgï¼ñlêEñqq ETdTï dòtŒðJjïOþñ. 90% lðTñJqïkñù öölaáñYï kgïOþïˆñûú. ÷sêVñJqïv Street – Light DûËïkñù âLêhðX ÷hKkiïv 15% ÷sêVñJqïv CEïiñù Street – Light zêdï÷¼ûYêiïˆñûú. 8500v JòTñYv Táòfú - fwfú - ÷oêVïiù ÷ldçt kêœú Fªïl Yêkò¼ïök ÷sêVñJqïv zêdïOþïˆñûú.
 

lEù

öOŸªòt Yêkò¼ïv hêlú, dëêlú, Bƒïkï, öYŸú, JhñJú, dòl¯ú, dñqï, Jmñhêlú, mðkêï, sft, ÷Y¼ú, hpêLXï hñYkêi lá&Ÿw Dûú. AfkŸw ÷JÿðJjïOþú öOsïi JêlñJw dkzkŒñù EïkEïtŒïiïˆñûú. Fªêv dñkïiòjïv lqqï¼êlñù, ölxhXïiïv mêtŸ¼êlñù C÷dçêrñù EïkEïv¼ñªñ. ClïöT JñjŸu˜êjñöT BzêE ÷JÿhêXú. ÷sêVñJqïv YXv kgï¼ñªYïEú dk÷sêVñJqñ÷Tiñù Eêv¼lkiïv BkñJw lqtŒïiïˆñûú. lðˆêlmáŒïEñù hšñù hjŸw Dd÷iêLï¼ñªYïEêv, dñYïi lá&Ÿw ölOþñdïTïdçïOþñljñªñ. OêkñJqñöTJjiïkñqq JêTñJw ölˆïöYqï¼ñªYñhòkù hö¯êkïdçú YTiêu oêbï¼êYú JêtnïJgòhï Dønjhêiïjï¼ñªñ. dOþïklqâd÷iêLlñù CYñhòkù Jñsƒïˆñûú.

dêtdçïTù

Yêkò¼ïv jûêiïjêhêûïöus Bjùgù löj âfêhXhUŸw¼ñù, Eêit JñTñùfŸw¼ñ÷h Cø âd÷amŒú EkëlðTú Dûêiïjñªñqqñ. Fªêv Hêk÷hƒ bêjêqù lðTñJw JñTïkñJqêiï Asïiödçˆïjñªñ.

Lweú jêQáŸqïkñù, A÷hjï¼, Qt˜Eï hñYkêi jêQáŸqïv Eïªñù ÷Qêkï÷YTï÷dçêiljñöT ljñhêEù Cø âd÷amŒú HrñJïŒñTŸïi÷YêTú, âdYêdŒïöusiñù öFmájáŒï÷usiñù âdêYïEïbáù lpï¼ñªYjŒïv lðTú liú¼ñlêu YñTŸï. Fªêv gòjïd&ù BqñJqñù ölˆïö¼ˆïkñù hšñhêiï Jrïƒïjñªñ. oêbêjX¼êt JòTñYkñù HêTñ÷hƒlðTñJw Dd÷iêLï¼ñªñ. dˆïJQêYï¼êt¼ñù, dïöªê¼ ohñaêi¼êt¼ñù EïÊïY ljñhêEù CkëêŒYïEêv g&XŒïEñYöª fñŠïhñˆñªñ. lðTú Fª oËkúdù iêZê<áù B¼ñªYïEú Llxöhöus YkŒïv opêiŸw EvJñªñûú. JòTêYú dk oùMTEJqñù lðTú ölOþú EvJñªñ. Yêkò¼ïv dˆïJQêYï¼êt DwödçöT 3000 JñTñùfŸw C÷dçêrñù JñTïkñJTïv Yêhoï¼ñªñ. dêtdçïT Et˜êXŒïv Hjñ dñYïi oùoúJêjù lqtŒïöiTñ÷¼ûYú AEñ÷d&XðihêXú. lðTñJw¼ú AhïYhêiï dXù öOklê¼êYïjï¼êu ÷âdjXiñù ÷âdêvoêpElñù EvJXù. Eï÷&dŸw, JêtnïJ láloêiïJ ÷hKkiï÷k¼ú YïjïOþñlïTXù.

OïklñJñsƒ lðTñJw Eït˜ï¼ñªYïEú Eït˜ïYï÷JÿŸqñöT ÷olElñù opêilñù kgáhê¼ñJ. Llxöhöusïv Eïªñù opêiù EvJñJ. JñTïkñJw hêšï lêo÷iêLáhêi lðTú Eït˜ï¼ñJ.

oêhòpá÷&hù

oêhòpáhêiñù, o꜌ïJhêiñù AlmYiEñglï¼ñª QE lïgêLŸöq DitŒïöJêûñljñªYïEú gjXMTEiïv lálzDûËïkñù, Hjñ djïbï löj hê¦÷h lïQiïOþïˆñqqñ. aêjïâaEït˜êtQEdjïdêTïJw Gs¼ñös dñ÷jêLhïOþïˆñûú. IRDP, DWCRA YñTŸïil Eïklïv Dûú. 60 lioïv JòTñYv âdêihñqq öYêrïkêqïJw¼ñù, 65 lioïv JòTñYv âdêihñqqlt¼ñù aêjïâa÷jKiïv YêöriêXËïv ödunu kgï¼ñªYêXú. öYêrïv ÷hKkiïv £ðJw¼ú JòTñYv Alojù kgï¼ñªñûú. lEïYJw¼ú oôiù öYêrïv JöûŒêu opJjX oùMŸw jòdðJjï¼ñJiñù fêËñJw opêiù EvJñJiñù öOiþñªñ. láŠoaEŸw dkzkŸqïkñù DöûËïkñù ClïöT zêdï÷¼ûïiïjï¼ñªñ. AoùMTïY ÷hKkiïv JOþlTù öOiþñªlt¼ú ÷&h dŠYïJw jòdðJjï¼Xù. ÷snuJT, hê÷lkï÷oúšêt Cl lrï g&áoêbEŸw, hö¯¯ Fªïl lïYjXù öOiþñªñûú. LtgïXïJw¼ú Blmáhêi oøJjáŸw öOiþñöJêTñ¼ñªYïEú öpvŒú öouTt Fkëê dÖêiŒïkñù, hñuoïdçêkïšïiïkñù âdltŒï¼ñªñ.

eêhïkï öfEïeïšú oúJðù, AdJThjXCunñsuoú dŠYï Oïkâd÷amŸqïv hê¦ù ETdçê¼ïiïˆñqqñ. lïblê ödunu Yê÷rYˆïkñqqlt¼ú EvJñªñûú. lðTñJqñöT AšJñšdçXï, Jñqïhñsï, J¼òoú Fªïl Eït˜ï¼ñªYïEñù bEopêiù EvJñªñûú. dˆïJQêYï JñTñùfŸw Jòˆêiï Yêhoï¼ñª ÷JêqEïJqïv, lðTú, J¼òoú, ÷sêVñJw, ETdçêYJw Cl Eït˜ïOþú öJêTñ¼ñJiñù ölqqlñù öölaáñYïiñù FŒïOþñöJêTñ¼ñJiñù öOiþñªñ.

B÷jêLáù

GöYêjñ ohòpŒïöusiòù, dñ÷jêLYïiñöT hêEaXúVŸqïv Gšlñù âdbêEhêiYú B÷jêLáù BXú. Ditª âdYð&ïY Biñoú, Jñsƒ mïmñhjXEïj¼ú, Jñsƒ QEEEïj¼ú, Jñsƒ ÷jêLêYñjY, Jñsƒ ödêYhjXEïj¼ú CliêXú ödêYñ B÷jêLázïYï hEoïkê¼êEñqq oòOïJJw. öOŸªòt Yêkò¼ú B÷jêLáJêjáŒïv Ditª Eïklêjù dñktŒñªñ. Ditªlïaáêgáêolñù, âd÷YáJïOþú £ðJqñöT CTiïv ödêYñlêiï Ditª ÷fêbEïklêjlñù BXú CYïEñ JêjXù. JTñŒ dˆïXï CkëêöiËïkñù ÷dênX¼ñslïöus âdmúEhñûú. mñŠhêi JñTïölqqŒïöus AdjáêdúYY, hkïEhêi djïojù FªðJêjXŸqêv hƒdçïŒù, lisïq¼ù, PtŠï, AYïoêjù hñYkêi÷jêLŸw DûêJêsñûú. Fkëê dÖêiŒïkñù âdêZhïJ B÷jêLá÷JÿŸqñù Biñt÷la Bmñd¦ïJqñù, oôJêjá÷pêhï÷iê Bmñd¦ïJqñù âdltŒï¼ñªñ. Llxöhöus Yêkò¼ú Bmñd¦ïiñù AElbï oôJêjá Bmñd¦ïJqñù Yêkò¼ïv âdltŒï¼ñªñ. ödêYñQEŸw¼ú B÷jêLáoùf‡hêiï ÷fêblv¼jXù EvJï opêiï¼ñªñûú. ot÷lþ AEñojïOþú oùzêEöŒ QEE hjX Eïj¼ú Jñslêiïˆñqq Hjñ Yêkò¼êXú öOŸªòt.

JñTïölqqù

Yêkò¼ïv JòTñYkñù JïXšïök ölqqhêXú Dd÷iêLï¼ñªYú. JñrvJïXsñJw dkzkŒñù Dûú. ööddçú ööku Yêkò¼ïv JñslêXú. ÷lEv¼êkŒú Qk&êhhñqq âd÷amŒú mñŠQkù FŒïOþñöJêTñ¼ñªñûú. ölxhXï, fñbEòt, dñkïiòt, Bkê Fªð dÖêiŒñJqï÷k¼ú dœiêšïv Eïªñù ölqqù ÷mKjïOþú EvJñªYïöE Hjñ dŠYï BlïnúJjïOþïˆñûú. öJêkëJTlú, Jkëï÷mjï Cø zkŸw ÷JÿðJjïOþú Yêkò¼ïöus Jñ÷s gêLŸqïv ölqqù öJêTñŒñöJêûïjï¼ñªñ.

Courtesy - John Thomas, Kallumadiyil
 
Click on the link below to get more information
Introduction | History | Information | Culture | Education | Agriculture and Irrigation | Animal Welfare and Fisheries | Industries | Transport | Energy | Forest | Housing | Social Welfare | Health | Water | Scheduled Castes & S. Tribes  | Women | Co-operation
 

 
Please contact webmaster with questions or comments about this site.
Copyright © 2013 chengannur.net All Rights Reserved - Terms of Use
This site is managed by Aji Thomas