Send to a Friend 
Add to favorites 
Set as Home Page 
User Login 
HomeHistoryInformation Yellow Pages Photo Gallery CGNR Links Contact Us   
    June 12, 2024
Introduction
History
Information
Personalities
Photo Gallery

Hospitals
Hotels
Significant Places
Train Timings
News & Events
Popular Links

Yellow Pages
Real Estate
Automotive
Matrimonial

Guest Book
Contact Us
Advertise with US

Malayalam Fonts
Ente Keralam
Ente Bharatham
 
Click on the link below to get more information
Introduction | History | Information | Culture | Education | Agriculture and Irrigation | Animal Welfare and Fisheries | Industries | Transport | Energy | Forest | Housing | Social Welfare | Health | Water | Scheduled Castes & S. Tribes  | Women | Co-operation
 
oùoúJêjù
( Culture )

( It is in Malayalam language, if you have difficulty in reading please click here to download font )

 

oùoúJêjù Fªêv oêpï¥lñù, Jkiñù hê¦hkë. hEñnájñöT lïmôêoŸqñù, BOêjêEñnúTêEŸqñù hòká÷fêblñù Fkëêù AYïv DwödçTñªñ. ohòpöŒ f‡ïdçï¼ñªYú oùoúJêjŒïöus J¯ïJqêXú. öOŸªòt Fª zkEêh÷biù Yöª öOËkëòt Fª lê¼ïv Eï÷ªê, öOùJªòt Fª lê¼ïv Eï÷ªê DûêJêEêXú oêŠáY.

dñjê÷XYïpêoŸqïv djêhtmï¼ödçˆ dñXáEaïiêi dœYöªiêXú öOŸªòjïöus mJúYhêi gòhïmêo£MTJù. âdêOðE JáYïJqïv Cø âd÷amù djêhtmï¼ödçˆïˆñûú. hpêgêjYŒïv lt¯ïOþïjï¼ñª dêûluhêjñù, öJøjluhêjñù Jñ÷sJêkù YêhoïOþâd÷amŒêXú dêûlu dêsiñù Eòšlu dêsiñù zïYïöOiþñªYú.
 

Bâ‡êâd÷amŒñEïªñù JñTï÷isïdêtŒ âfêhX JñTñùfŸw BXú Cø âd÷amù âdêOðEJêkŒú gjïOþïjñªYú. ÷&¦Ÿw, ÷alêkiŸw hñoúkðù dqqïJw bêjêqù Cø âd÷amŒú zïYïöOiþñªñ. öOŸªòt hpê÷al÷&¦ù âdêbêEáù Atpï¼ñªñ. âdbêEödçˆ Oñûu lqqùJqï dœiêšïv Csdçñr ETªñljñªñ. hñjïŸòt hUŒïök JZJqï÷iêLlñù, Jqjïiñù âdoJúYhêXú. dYúh£ð Lñjñ öOŸªòt jêhudïqq Jqjïiïök AloêEöŒ J¯ïiêiïjñªñ.

öOŸªòt mËjlêját, sêlñ fpaòt hÉEêhUù, Fu. dj÷hmôju dïqq, hpêJlï dñŒuJêlú hêŒuYjJu, âmð ÷QêtQú hêŒu, dYúh£ð dTïƒê÷s hUŒïv gêoúJju Eêit, AVô. âmð oï. Fu. hêbludïqq, âmðhêuhêjêi ojo Jlï hòkòt dYúhEêgdçXï¼t, oñâdðù ÷JêTYï QVúQï Qoúšðoú. âmð. öJêOþñöYê˜u, ÷QêtQú ÷Qêoeú, dYúh£ð ÷Vê. öJ. Fù. öOsïiêu, dYúh£ð ÷Vê. Fù. Bt. Qï. Jñsñdçú (Yñœ L÷nX÷Jÿù) Btˆïoúšú Fù. Fu. Eœáêt Clöjkëêù Ojï¦YêqñJqïv JêXñª láJúYïJqêXú.

÷oçêtTúoú, BtTúoú JëfñJw, ÷Jj÷qêvolù, HêXù, âLêhðX JêiïJ÷hq, lEïYê JêiïJ÷hq, dñnúd÷hq Clöikëêù âdltŒïOþñljñªñ. âLŠmêkJw Fkëê dÖêiŒñJqïkñù âdltŒïOþñljñªñ. Yêkò¼ïv Y.M.C.A. dkzkŒñù âdltŒï¼ñªñ FËïkñù öOŸªòt Y.M.C.A. Hªêù Eïjiïkñqq CuVáiïök Y.M.C.A. iïv HªêXú

lïaáêgáêoù

láJúYïJqïkòöT âd÷amŒïöusiñù âd÷amŸqïv¼òTï jêQáŒïöusiñù lïJoEhêX÷këê lïaáêgáêoù. hšú Yêkò¼ñJöq A÷d&ïOþú djïmðkEù kgïOþ AŠáêdJjñöT mYhêEù ClïöT öhOþhêXú. Jñsƒ QEEEïj¼ú, Jñsƒ mïmñhjXEïj¼ú, öhOþödçˆ BiñtööatMáù Cl Yêkò¼ïv öhOþödçˆYú lïaáêgáêoŒïöus ekhêiïˆêXú.

öOŸªòt BzêEhê¼ï âdltŒï¼ñª FuQïEðisïŸú ÷Jê÷qQú, Yêkò¼ïöus AgïhêEhêXú. ClïöT Ck÷âTêXï¼ú, Jœáòˆt FuQïEð÷irúoïöE lêtöŒTñ¼ñªñ. âJïoúYáu ÷Jê÷qQú, S.N ÷Jê÷qQú, Višú (DIET) oúJòw, šï. šï. öF oúJòw Clöi JòTêöY Yêkò¼ïv 58 L.P. oúJòqñJqñù 26 U.P. oúJòqñJqñù, 26 High oúJòqñJqñù âdltŒï¼ñªñ. CYïv dk High oúJòqñJqñù up grade öOiúYú Higher Secondary oúJòw B¼ïiïˆñûú.

lïaáêaáêgáêojùLŒú Yêkò¼ú dïöªê¼ù Akë. Govt I.T.I, Computer Centers Cl dÖêiŒñ YkŒïkñù, hñuoïdçêkïšïiïkñù âdltŒï¼ñªñ. A¼êVhï¼ú âdltŒEŸw, dêUáêEñf‡ âdltŒEŸw, gøYðJ oêpOjáù öhOþödçTñŒêEñqq âdltŒEŸw, QEJði âdltŒEŸw Cl ETªñ öJêûïjï¼ñªñ. AŠêdJoùLhù, hòkáEït¯iù, A¼êThï¼ú ÷hêXïšsïŸú, sï÷dçêtˆïŸú, A¼êThï¼ú o>tmEù, dêUêEñf‡âdltŒEŸw, oêpïYá ohêQù, ööJöiþrñŒñhêoïJ, djïzïYï Jëfú, dUEiê¦, hêoúoúâTïv, djïoj mñOðJjXù, Aoùfúqï, J÷kêvolù, dU÷EêdJjX Eït˜êXù, Cø lJ Fkëê JêjáŸqñù lïaáêaáêgáêojùLŒú ETªñöJêûïjï¼ñªñ. lïaáêoœªjêi DªYzêEŸqïv ÷mêgïOþïˆñqqlt¼ñù, FrñŒñJêt¼ñù hšñù QEúhù EvJïi âd÷amhêXú Cø Yêkò¼ú.

dˆïJQêYï_dˆïJlt$ù

Yêkò¼ïv 25% QEŸw dˆïJQêYï dˆïJlt$Œïvödçˆ BqñJqêXú. OònXŒïEñù, AlLXEiú¼ñù lï÷bijêiljêXú Clt. AiïŒù, Yðûv, öYêTðv Fªð oêhòpá AEêOêjŸwhòkù AlLXEiñöT JiúdñEðt JñTï¼êu lïbï¼ödçˆljêiïjñªñ Clt. gòdjïnúJjX EðihŸw, oêtl¦ïJ oøQEálïaáêgáêoù, oùljXù, lïlïb÷&hdŠYïJw Fªïl ETdçïkê¼ñJiñù, 1910, 1914 v oúJòw âd÷lmElïqùfjù dñsödçTñlïOþ÷YêTú ödêYñEïjŒïv JòTïiñqq oÖêj oôêYÔáù Clt¼ú kgïOþñ. Yêkò¼ïv 192 ÷JêqEïJqïkêiï Clt Yêhoï¼ñªñ. D÷‰mù 37000 ÷Œêqù dˆïJ QêYï¼êt Cø âd÷amŒú Dûú. CljñöT DŠêjXŒïEú glEbït˜êX dŠYï, dˆïJQêYï oùMŸqñöT YðâllïJoE dŠYï, EïtŠEjêi dˆïJ QêYï¼êjñöT DªhEŒïEñ÷lûï öhOþödçˆ lïaáêgáêo dŠYï, lðTú Hêk÷hOþïv bEopêi dŠYï, ÷âdêvoêpE o˜êE dŠYï hñYkêil ETdçê¼ï ljñªñ.

lEïY

hñuJêkŸqïv £ðJw lðTñJqïv HYñŸïJrïƒïjñªñ. Fªêv BiYïEú hêšù oùglïOþñ öJêûïjï¼ñªñ. Cø Yêkò¼ïv £ðJqñöT BEñdêYïJhêi F¯ù DitªYêXú. QðlïY Eïklêjlñù öhOþödçˆYêXú. £ð lïaáêgáêoŒïkñù B÷jêLádjïj&iïkñù Aoòiêlphêi Hjñ EïkiêXú Cø âd÷amŒïEñqqYú. oêhòpáQðlïYŒïv £ð÷iêTñ lï÷lOEù JêXï¼ñª zïYï lqöj JñslêXú. dñjñnu˜ê÷j¼êw Hˆñù JñsiêŒ YjŒïv, AkúdöhËïkñù JòTñYkêiï lïaáêgáêoù DitªljêXú Cø âd÷amöŒ £ðJw. Hjñ ofúQïkëê ÷Jÿù JòTïiêi öOŸªòjïv ot¼êt Beðoïv dXï FTñ¼ñª £ðJqñöT F¯ù dñjñnu˜ê÷j¼êw Akúdù hê¦÷h Jñslñqqñ. JêtnïJ jùLŒú AŠôêEŒïöus Hjñ lkïi gêLù EïtlpïOþñ÷dêjñªYú £ðJqêXú. £ðJw¼ú ljñhêEù ÷ETïö¼êTñ¼ñª dêv DkúdêaE lïdXïiïkñù £ðJw dËêqïJqêXú. £ðJw¼ú JòTñYv âdêYïEïŠáù EvJï dkdŠYïJqñù ClïöT BlïnúJjïOþïˆñûú. AùLulêTï, lEïYJw¼ú Jòˆêiï láloêiù öOiþñªYïEñqq oøJjáù Cl CYïv DwödçTñªñ.

opJjX÷hKk

Cø Yêkò¼ïök QEŸqïv AÖïv HjêöqËïkñù Cªú GöYËïkñù Hjñ opJjX oùMŒïök AùLhêXú. DvdçêaE ÷hKköi mJúYïödçTñŒï QEŸqñöT QðlïY Eïklêjù öhOþödçTñŒñªYïv opJjXâdzêEŒïEú Eïlpï¼ñlêEñqq dËú lqöjiêXú.

öOŸªòt hñEïoïdçêkïšïiïv 8 opJjX fêËñJqñù, dÖêiŒñJqïv 15 âdZhïJ, JêtnïJ lêiúdê opJjX oùMŸqñù âdltŒï¼ñªñ. JòTêöY dˆïJQêYï, hêt¼šïŸú, Fù÷dëêiðoú Jxoáòht lEïY, âdêZhïJ lïEoïùLú opJjX Bmñd¦ï, ÷Jê÷qQú opJjX oùMù, oúJòw opJjX oùMŸw, láloêiù, &ðjlïJoE lJñdçïöus Jðrïkñqql. eïnsðoú Fªïl DwödçöT dk opJjX oùMŸqñù âdltŒï¼ñªñ. Cø Yêkò¼ïv EðYï÷oússêsñJqñöT âdltŒElñù ETªñ ljñªñ.

Courtesy - John Thomas, Kallumadiyil
 
Click on the link below to get more information
Introduction | History | Information | Culture | Education | Agriculture and Irrigation | Animal Welfare and Fisheries | Industries | Transport | Energy | Forest | Housing | Social Welfare | Health | Water | Scheduled Castes & S. Tribes  | Women | Co-operation
 

 
Please contact webmaster with questions or comments about this site.
Copyright © 2013 chengannur.net All Rights Reserved - Terms of Use
This site is managed by Aji Thomas